Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study.

08.04.2016 10:42

........Fahri Yetişir

ABSTRACT

Objective: Obesity remains an increasing public health and socioeconomic problem. Life style changes including healthy diet and physical activity are the first-line therapy for successful weight loss. The intragastric balloon has been considered as an effective and reversible, non-sur­gical method for weight loss. In this study, we aimed to investigate the effects of Intragastric balloon on weight loss, lipid profiles and blood glucose regulation in obese patients

Methods: 75 consecutive Intragastric balloon patients (55 Female, 20 Male) with a mean age of 35.2±9.6 years were included in this study. The study was conducted prospectively and an air-filled intragastric balloon was introduced in ambulatory settings. In this study, patients’ pre-intervention body mass index, peripheral blood pa­rameters such as HbA1c, lipid profiles were recorded and compared with post-intervention values.

Results: The median intervention time for intragastric balloon application was 13 min (8-19). After follow-up period of median 186 days (180-211), BMI was reduced significantly, 41.6±6.7 vs. 34.9±6.4 kg/m2 (p<0.001). The median excess weight loss was found to be 33.2% (14-81.1). There is no statistically significant difference be­tween pre-intervention and post-intervention valuables in terms of low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, cholesterol and triglycerides levels (p>0.05). On the other hand, only pre and post-intervention HbA1c level was to be statistically significant (p=0.001)

Conclusion: There was significant change in BMI and HbA1c level with the intervention of intragastric balloon after follow-up period. For long-term benefit of balloon, further studies are needed.

Key words: Body mass index, HbA1c, Intragastric bal­loon, obesity

İntragastrik Balonun Vücut Kitle İndeksi, Lipit Profili ve Kan Şekeri Regülasyonu Üzerine Etkileri: Prospektif Çalışma

ÖZET

Amaç: Obezite giderek artan bir halk sağlığı ve sosyoe­konomik sorun olmaya devam etmektedir. Sağlıklı bes­lenme ve fiziksel aktivite de dâhil olmak üzere yaşam tar­zı değişiklikleri başarılı kilo kaybı için ilk basamak tedavi şekli olarak kabul görülmektedir. Gastrik balon kilo kaybı için etkili, geri dönüşümlü ve cerrahi olmayan bir yöntem­dir. Çalışmanın amacı, obez hastalarda intragastrik balo­nun kilo kaybı, lipit profili ve kan şekeri düzenlenmesine etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler: Bu çalışmada hastaların 35,2 ± 9,6 yaş orta­laması ile 75 ardışık mide balonu hastası (55 Bayan, 20 Erkek) çalışmaya dâhil edildi. Çalışma prospektif olarak planlandı ve hava-dolu mide balonu kontrolleri ayaktan poliklinikte yapıldı. Bu çalışmada, hastaların uygulama öncesi vücut kitle indeksi, HbA1c ve lipid profilleri gibi pe­riferik kan parametreleri, kaydedilerek müdahale sonrası değerleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Mide balonu uygulaması için medyan müdaha­le süresi 13 dakika (8-19) idi. Medyan 186 gün (180-211) izlem süresinden sonra, BMI, önemli ölçüde 41,6 ± 6,7 ‘den 34,9 ± 6,4‘e azalma tespit edildi (p <0,001). Medyan aşırı kilo kaybı (AKK) %33,2 (14-81,1) olarak bulundu. Müdahale öncesi ve sonrası LDL, HDL kolesterol ve TG düzeyleri karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Öte yandan, sadece müdahale öncesi ve sonrası HbA1c düzeyi istatistiksel olarak anlamlı oldu­ğu saptandı (p = 0,001).

Sonuç: İntragastrik balon takılan hastaların takiplerinde BMİ ve HbA1c düzeylerinde anlamlı değişiklikler tespit edildi. Gastrik balonun uzun dönemde yararları için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: Vücut kitle indeksi, HbA1c, intragast­rik balon, obezite

Dicle Med J  2016;43(1):22-26

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.01.0632

Devamı